Belangrijke informatie


Ledenvergadering

De eerstvolgende ledenvergadering staat gepland donderdag 11 april 2024 om 20.00 uur in het dorpshuis te Langezwaag.


Tijdens deze ledenvergadering wordt een voorstel gedaan de  contributie te verhogen met €5,= naar € 45,= (€ 47,50 zonder automatische incasso)

De ledenkorting bij overlijden is  € 1.600,=Belangrijk: Vereniging versus verzekering


Historie:

Er zijn in de eerste decennia van de vorige eeuw overal in Nederland uitvaartverenigingen opgericht met als doel de uitvaart waardig te laten verlopen naar de wensen van de overledene en/of nabestaanden. Om de kosten beheersbaar te houden zijn er collectieve afspraken gemaakt. Principe is om de kosten samen te dragen. De vereniging werkt zonder winstoogmerk.  Voor die tijd was er verder niets geregeld. De rijken konden een uitvaart betalen en bij de armen was dat niet het geval en was er vaak geen waardig afscheid mogelijk. Als lid betaalt u contributie en kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid. Oud betaalt voor jong. Dat is het principe van de vereniging.  Het lidmaatschap eindigt bij overlijden of bij opzeggen.


Onze vereniging moet aan een aantal voorwaarden voldoen om de belangen van de leden te behartigen. De belangrijkste voorwaarde is dat de vereniging aan de verplichting kan voldoen, om de vastgestelde vergoeding  bij een begrafenis of een crematie, tot aan het laatst levende lid te kunnen betalen. Om hieraan te kunnen voldoen laten we om de 3 jaar een actuarieel rapport opmaken door een wettelijk erkende actuaris. Aan de hand van het aantal leden, de leeftijdopbouw, de gemiddelde te verwachten leeftijd, enz., wordt vastgesteld of de hoogte van de vergoeding bij overlijden en de te betalen contributie in de pas lopen. Zo ja, dan kan de vereniging aan haar verplichting voldoen. Zo nee, dan kan de contributie omhoog gebracht worden of de vergoeding naar beneden. Omdat de kosten van een uitvaart of crematie alleen maar toenemen is dat laatste niet wenselijk. Jaarlijks wordt in onze ledenvergadering de hoogte van de vergoeding en het te betalen contributiebedrag vastgesteld.


Bij onze vereniging betaalt u een contributie van € 40 per jaar en ontvangt u bij overlijden een vergoeding van € 1.600 , welke in mindering wordt gebracht op de gemaakte kosten van de door onze vereniging  geregelde uitvaart of crematie. Aan de hand van uw wensen wordt eerst een offerte aan de nabestaanden afgegeven om te bepalen of alles betaalbaar is. Eventueel worden dan de wensen bijgesteld.


Verzekering:

Bij een verzekeringspolis wordt er op een van te voren vastgestelde datum een bedrag uitgekeerd. U betaalt een premie per maand en de verzekerings-maatschappij beheert dat geld en doet via (soms risicovolle) beleggingen aan waardevermeerdering. Daarnaast brengt de verzekeraar kosten bij u in rekening. Bij een goede polis spreekt men altijd over een garantiebedrag, dus een minimaal uit te keren bedrag, ongeacht wat de beleggingen aan rendement opleveren. Tegenwoordig moeten verzekeraars goed duidelijk maken welke kosten zijzelf in rekening brengen voor polisbeheer, zodat de klant zich hiervan bewust is. De hoogte van een uitvaartverzekeringspremie kan flink variëren. Eigenlijk is het maar net wat u per maand wilt betalen. Hierbij moet u zich bewust zijn of de polis voldoende zal uitkeren om aan uw wensen of die van de nabestaanden te voldoen. De kosten zijn namelijk navenant aan de wensen. En de uitvaartbedrijven werken commercieel, dus met winstoogmerk.


Bij een uitvaart verzekeringspolis wordt alleen een geldbedrag uitgekeerd. De verzekeraar regelt meestal geen uitvaart. Bij een minimale uitvaartpolis betaalt u al snel een premie van € 10 per maand. (€ 120 per jaar). Het is logisch dat de uitkering hoger is dan onze vergoeding van € 1.600 euro. Het kan daarom een goede aanvulling zijn op uw lidmaatschap van onze vereniging. Wees u echter bewust dat u veel kosten voor polisbeheer betaalt. Bij een uitvaartverzekering wordt dit pas na doorvragen zichtbaar.


Sinds een aantal jaren is het nog wat complexer geworden. Uitvaartbedrijven zoals o.a. Yarden en Monuta bieden ook uitvaartpolissen aan. Hiermee binden zij klanten aan hun bedrijf om later de uitvaart te mogen regelen.  Zij doen dit op commerciële basis, dus met winstoogmerk.
Wilsbeschikking


Er is gebleken dat er bij veel leden de behoefte bestaat om op vertrouwelijke wijze aan te geven hoe men de eigen begrafenis geregeld zou willen zien.

Ook voor de nabestaanden is deze leidraad vaak een welkom hulpmiddel.

Wij wijzen u daarom op bijgaand formulier waarop uw gedachten en wensen aangaande uw eigen uitvaart kunnen worden ingevuld. Op ieder moment hierna kunt u nog tot wijziging overgaan van het ingevulde.


Mocht ook u besluiten deze lijst naar eigen inzicht in te vullen dan raden wij u aan om daarna deze formulieren op een voor uw nabestaanden bekende plek te bewaren.


Downloaden wilsbeschikking